Ďalší odborný výcvik OR-6

Webnode

 

V čase od 27.10.2014 do 14.11 2014 prebiehal v Poddôstojníckej akadémii Ďalší odborný výcvik OR-6. 31 príslušníkov v špecializáciách G10 (mechanizovaná a tanková odbornosť), G 20 (delostrelecká odbornosť), G 30 (ženijná odbornosť), G 40 (RCHBO) a L 10 (logistická odbornosť), si v priebehu troch týždňov rozšírili svoje vedomosti hlavne v oblasti odbornej taktickej prípravy. Ďalší odborný výcvik OR-6 prebiehal aj mimo brán Poddôstojníckej akadémie, konkrétne v Žiline, kurz I 10 (prieskumná odbornosť), úspešne absolvovali 9 profesionálni vojaci a v Ružomberku, kurz H10 (vojenské zdravotníctvo) v počte 14 profesionálnych vojakov. Tento kurz bol ukončený v piatok, 14.10.2014 slávnostným vyradením absolventov všetkých odborností v Poddôstojníckom klube v Martine, za prítomnosti veliteľa PA šbnrtm. Mgr. Martina KONIARA.    

 

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

ĎOV OR-6 NOV 2014

Výber najlepšieho poddôstojníka Práporu výcviku Martin

 

29.októbra 2014 sa v Poddôstojníckom klube práporu uskutočnil výber najlepšieho vojaka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov za výcvikový rok 2014. Po dôkladnom zhodnotení všetkých kritérií a následnom pohovore, komisia rozhodla o tohtoročných víťazoch. Nás veľmi teší skutočnosť, že najlepším vojakom z hodnostného zboru poddôstojníkov za rok 2014, sa stal rtm. Mgr. Peter ŠVANTNER, inštruktor funkčných a odborných kurzov Poddôstojníckej akadémie Práporu výcviku Martin. rtm. Mgr. Peter Švantner bude Poddôstojnícku akadémiu Práporu výcviku Martin reprezentovať 25. a 26.11.2014 vo výbere najlepšieho vojaka z hodnostného zboru vojakov a poddôstojníkov Pozemných síl OS SR v Prápore výcviku Martin.  

 

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA) 

Najlepší poddôstojník Práporu výcviku Martin 2014

Kurz pre technikov rôt


Dňa 10.11.2014 nastúpilo do kurzu pre technikov rôt 14 profesionálnych poddôstojníkov z útvarov a zložiek ozbrojených síl.  Primárnym inštruktorom tohto kurzu je aj naďalej rtn. Zdenko RECHTORÍK, ktorý tak bude mať možnosť po svojej mnohoročnej praxi vo funkcii technika odovzdať svoje bohaté vedomosti a skúsenosti profesionálnym vojakom predurčeným na ustanovenie do tejto dôležitej a náročnej funkcie.

Cieľ kurzu je pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie technika jednotky, technika čaty, staršieho technika alebo funkcionára povereného ich povinnosťami v oblastiach prevádzkovania a údržby PVaT s maximálnym zameraním na praktické zvládnutie danej funkcie, oboznámenie sa s platnými technickými normami, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a normatívnymi aktmi.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

Kurz pre technikov rôt 11/2014

Zahájenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

 

Dňa 13. októbra 2014 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny, družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov. Kurz trvá od 13.10.2014 do 28.11.2014.

Do kurzu nastúpilo 42 profesionálnych vojakov. Po vstupnom preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti uspelo 32 profesionálnych vojakov, ktorí pokračujú vo výcviku. 


(Text: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

Kurz pre inštruktorov

 

Dňom 29.9.2014 začal a momentálne stále prebieha Kurz pre inštruktorov, ktorý bude ukončený 28.11.2014 slávnostným vyradením absolventov. Do kurzu nastúpilo 6 profesionálnych vojakov. Cieľom Kurzu pre inštriktorov (KI) je pripraviť vybraných inštruktorov a profesionálnych vojakov OS SR na plánovanie, organizovanie a metodicky správne vykonávanie a riadenie výcviku.  Kurz stavia na nadobudnutých teoretických, odborných, vševojskových vedomostiach a zručnostiach  v nižších poddôstojníckych kariérnych a funkčných kurzoch, ako aj na nadobudnutých skúsenostiach počas služby v OS SR. 

 

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

Kurz pre inštruktorov

Ďalší odborný výcvik OR-7

 

V čase od 29.9.2014 do 17.10 2014 prebiehal v PA Ďalší odborný výcvik OR-7. 18 príslušníkov v špecializáciách G10 (mechanizovaná a tanková odbornosť), G 20 (delostrelecká odbornosť), G 30 (ženijná odbornosť), G 40 (RCHBO) a L 10 (logistická odbornosť), si v priebehu troch týždňov rozšírili svoje vedomosti hlavne v oblasti odbornej taktickej prípravy. Tento kurz bol ukončený 17.10.2014 slávnostným vyradením absolventov spolu s absolventmi Štábneho poddôstojníckeho kurzu, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca veliteľa Práporu výcviku Martin mjr. Ing Nikola VICENA.    

 

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA, rtm. Anton MECKO)

Ďalší odborný výcvik OR-7

Zahájenie Štábneho poddôstojníckeho kurzu

 

    Dňa 22. septembra 2014 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Štábny poddôstojnícky kurz v trvaní od 22.9.2014 do 17.10.2014. Štábny poddôstojnícky kurz („ŠPK“) je kurz pre profesionálnych vojakov, ktorí sú určení na výkon poddôstojníckych štábnych funkcií, bez ohľadu na ich odbornosť a ktorí sú vybraní na výkon funkcií na štáboch od stupňa prápor a vyššie.

    Do kurzu nastúpilo 11 profesionálnych vojakov.

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA, rtm. Martin HUTŇAN)

Zahájenie Štábneho poddôstojníckeho kurzu

Pietna spomienka na kolegov


Vo štvrtok, 18.9.2014 si prílušníci PA Martin uctili pamiatku svojich bývalých kolegov a priateľov rtm. Ing. Pavla DZIVÉHO, ktorý nás náhle opustil dňa 21.8.2011 počas dovolenky v Indii a rtn. Miroslava HRUŠKU, ktorý zahynul 8.6.2004 počas plnenia úloh v mierovej misii UNFICYP na Cypre.


(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

Pietna spomienka na kolegov

Fatra March 2014

Video zachytávajúce podujatie organizované na počesť nášho zosnulého kolegu.

HD rozlíšenie

Link:

http://uloz.to/x3oM3eiW/fatra-march-ii-2014-mpeg-4-mp4

Nižšie rozlíšenie

Link:

http://uloz.to/xmdUh5vo/fatra-march-ii-2014-wmv-wmv

(šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Zahájenie Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7

 

    Dňa 2. septembra 2014 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vyšší poddôstojnícky kurz OR-7 v trvaní od 2.9.2014 do 26.9.2014. Cieľom tohto kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotmajster. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblastiach efektívnych komunikačných zručností, otázok globálnej bezpečnosti, medzinárodného humanitného práva aplikovaného vodcovstva a vyššieho stupňa vojenskej psychologickej prípravy na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni čata a rota a to najmä v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat.

    Do kurzu nastúpilo 24 profesionálnych vojakov, ktorí uspeli pri vstupných prevereniach zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti. Na základe týchto preverení všetci profesionálni vojaci pokračujú v kurze.

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

Zahájenie Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7

Slávnostné ukončenie Kurzu pre výkonných poddôstojníkov

 

Dňa 28. augusta 2014 sa v Poddôstojníckom klube OS SR v Prápore výcviku Martin uskutočnilo slávnostné ukončenie Kurzu pre výkonných poddôstojníkov. Slávnostného vyradenia sa zúčastnil veliaci poddôstojník Práporu výcviku Martin šbnrtm. Rastislav LEŠKO, veliteľ Poddôstojníckej akadémie šbnrtm. Mgr. Martin KONIAR, veliteľ Kariérnych kurzov nrtm. Peter KUBUŠ a inštruktorský zbor Funkčných a odborných kurzov. Tento kurz úspešne absolvovalo 8 profesionálnych vojakov. Veliteľ Poddôstojníckej akadémie vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť funkcie výkonného poddôstojníka a zároveň poďakoval všetkým absolventom a príslušníkom FaOK za profesionálny prístup k plneniu si povinností počas celej doby trvania kurzu. O príhovor požiadali aj veliaci poddôstojník FaOK  nrtm. Milan LESAY a veliaci poddôstojník Práporu výcviku Martin šbnrtm. Rastislav LEŠKO, ktorý ocenil profesionálny prístup a skúsenosti inštruktora kurzu rtm. Norberta VLADÁRA a zároveň poprial všetkým prítomným veľa šťastia a úspechov v ďalšej kariére.  

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)   

Slávnostné ukončenie Kurzu pre výkonných poddôstojníkov

Zahájenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

    Dňa 6. augusta 2014 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny, družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov. Kurz trvá od 6.8.2014 do 26.9.2014.  

    Do kurzu nastúpilo 88 profesionálnych vojakov.  Po vstupnom preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti uspelo 81 profesionálnych vojakov, ktorí pokračujú vo výcviku. Starší inštruktor výcviku kurzu OR-5 je nrtm. Juraj MAJER. Z dôvodu vysokého počtu profesionálnych vojakov, ktorí pokračujú vo výcviku, boli pre tento beh Kariérne kurzy posilnené o ďalších skúsených inštruktorov z OS SR.

(Text a foto: nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA)

Kurz OR-5 počas výcviku (august 2014)

Zahájenie Kurzu pre výkonných poddôstojníkov

 

Dňa 4.augusta 2014 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Kurz pre výkonných poddôstojníkov (4.8.2014 - 28.8.2014).  Cieľom kurzu je odborne pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie výkonného poddôstojníka jednotky a je zameraný predovšetkým na zvládnutie a odborné oboznámenie sa s platnými zákonmi, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a internými normatívnymi aktmi s ktorými sa budú vo svojej každodennej odbornej praxi stretávať. Do kurzu nastúpilo 8 profesionálnych vojakov z útvarov a zložiek ozbrojených síl SR. Kurz vedie inštruktor výcviku rtm. Norbert VLADÁR. 

 (Text : nrtm. Mgr. Róbert CEBUĽA, Foto: rtn. Ing. Peter BELEJ,  dňa 13.8.2014)

Kurz pre výkonných poddôstojníkov august 2014

Fatra March 2013

Tento krátky videoklip zachytáva podujatie organizované na počesť nášho zosnulého kolegu. Je vo vysokon HD rozlíšení.

Link:

http://ulozto.sk/x5oZHzqP/fatra-march-2013-hd-1080p-mpg

(šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Slávnostné ukončenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 a Kurzu pre technikov rôt.

    Slávnostné vyradenie frekventantov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 a Kurzu pre technikov rôt sa uskutočnilo 13. decembra  v 1. poddôstojníckom klube OS SR  Práporu výcviku v Martine. Kurzy v tomto turnuse úspešne absolvovalo dvadsať sedem a šestnásť profesionálnych vojakov.

    Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Milan Pavlík vo svojom poslednom príhovore vo funkcii vyzdvihol zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a motivoval ich k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch. Pozitívne vyhodnotil aj priebeh prvého behu Kurzu pre technikov rôt, v ktorom sa podarilo úspešne naplniť stanovené ciele a položiť tak základ pre ďalšie napredovanie a skvalitňovanie prípravy profesionálnych poddôstojníkov v tejto oblasti. Najlepším frekventantom kurzu OR-5 sa stal desiatnik Róbert Rozgonyi z VÚ 1101 Trebišov, ktorý vo svojom príhovore poďakoval inštruktorom a kolegom z kurzu za pomoc a spoluprácu a zároveň im zaželal veľa osobných aj rodinných úspechov.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Slávnostné vyradenie ĎOV OR-7 a KI

    Dňa 6. decembra 2013 bolo vykonané slávnostné vyradenie frekventantov ďalšieho odborného výcviku OR-7. Vyradenie nasledovalo po vykonaní záverečných skúšok dňa 5. decembra 2013, kde všetci frekventanti preukázali vysoký stupeň odbornej pripravenosti v jednotlivých oblastiach vojenských odborností. Cieľom Ďalšieho odborného výcviku poddôstojníkov odborností PV, prieskumu a špeciálneho určenia a zdravotníckej odbornosti  je vybaviť poddôstojníkov, veliteľov malých jednotiek, základnými odbornými taktickými znalosťami v odbornosti, zručnosťami pri organizácii a riadení štandardných bojových i nebojových činností  a na vedenie a riadenie vojenskej jednotky vo veľkosti družstva a čaty.

     Tohto slávnostného vyradenia sa zúčastnili aj  frekventanti Kurzu pre inštruktorov, ktorí po deviatich náročných týždňoch a vykonaní všetkých teoretických a praktických zamestnaní, ako aj po splnení jednotlivých druhov preverení mohli pristúpiť k slávnostnému vyradeniu. Cieľom kurzu je pripraviť vybraných inštruktorov a profesionálnych vojakov riadiacich výcvik. Kurz stavia na nadobudnutých teoretických, odborných, vševojskových vedomostiach a zručnostiach v nižších poddôstojníckych kariérnych a funkčných kurzoch, ako aj na nadobudnutých skúsenostiach počas služby v ozbrojených silách. Do kurzu bolo dňa 14. októbra 2013  po splnení vstupných podmienok zaradených 5 PrV, z ktorých následne úspešne absolvovali jednotlivé etapy výcviku 4.

    Po vykonaní záverečných skúšok a všetkých preskúšaní tak mohlo 16 úspešných absolventov Ďalšieho odborného výcviku a 4 absolventi Kurzu pre inštruktorov z rúk veliteľa poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Miroslava KOVALOVSKÉHO, veliteľa Funkčných a Odborných kurzov nrtm. Roberta KUBINCA  a inštruktorského zboru prevziať príslušné certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu, ktoré ich oprávňujú k povýšeniu do vyššej vojenskej hodnosti resp. k výkonu predurčenej funkcie.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, foto: nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

 

Kurz pre technikov

    V súlade s dokumentom "Spresnenie inštitucionálneho vzdelávania a prípravy hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov v OS SR", ktorý bol prijatý vojenskou radou náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR v roku 2011, bol pripravený a spracovaný program kurzu pre technikov rôt, ktorý bol prvý krát zahájený dňa 11.novembra 2013.
    Do kurzu nastúpilo 15 profesionálnych poddôstojníkov, z toho 2 poddôstojníčky z útvarov a zložiek ozbrojených síl. Ich úlohou bude okrem nadobudnutia nových vedomostí a zručností napomôcť inštruktorom výcviku pri príprave dokumentácie a didaktických pomôcok tak, aby dalšie kurzy v roku 2014 boli dôkladne pripravené a plnohodnotne realizované. Primárnym inštruktorom tohto nového kurzu je rtn. Zdenko RECHTORÍK, ktorý tak bude mať možnosť po svojej mnohoročnej praxi vo funkcii technika odovzdať svoje bohaté vedomosti a skúsenosti profesionálnym vojakom predurčeným na ustanovenie do tejto dôležitej a náročnej funkcie.

    Cieľ kurzu je pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie technika jednotky, technika čaty, staršieho technika alebo funkcionára povereného ich povinnosťami v oblastiach prevádzkovania a údržby PVaT s maximálnym zameraním na praktické zvládnutie danej funkcie, oboznámenie sa s platnými technickými normami, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a normatívnymi aktmi.    

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 Ukončenie líderskej časti vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7

V Poddôstojníckej akadémii skončila dňa 15. novembra záverečným cvičením v priestoroch posádkového cvičiska Sučany líderská časť vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7.

Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol vybraný na povýšenie do poddôstojníckej hodnosti rotmajster. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblastiach efektívnych komunikačných zručností, otázok globálnej bezpečnosti, medzinárodného humanitného práva, aplikovaného vodcovstva a vyššieho stupňa vojenskej psychologickej prípravy na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni čata a rota a to najmä v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat.

Do kurzu dňa 30. septembra nastúpilo 29 profesionálnych vojakov, z toho 2 ženy. Na testy zo vševojskovej prípravy, ako aj na preverenie z pohybovej výkonnosti, prišli dobre pripravení. Tento kurz bol prvým kurzom od zavedenia oboch vstupných preverení v januári roku 2011, z ktorého nik nevypadol. Práve záverečné cvičenie dokonale preverilo všetko, čo sa doposiaľ frekventanti naučili, najmä ich schopnosti viesť jednotku na stupni čata aj v ťažkých situáciách, keď museli neraz siahnuť nielen na dno svojich fyzických, no aj psychických síl.

Po úspešnom absolvovaní líderskej časti vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7 ich čaká ešte ďalší odborný výcvik. Po jeho úspešnom zvládnutí obdržia počas slávnostného vyradenia v priestoroch 1. poddôstojníckeho klubu certifikáty, ktoré ich budú oprávňovať na povýšenie do vyššej vojenskej hodnosti a zastávanie funkcií s vyššou mierou zodpovednosti.

(Text: šbnrtm.Mgr. Milan PAVLÍK, foto PA)

Zahájenie Vyššieho poddôstojníckeho kurzu OR-7

    Dňa 30. septembra 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vyšší poddôstojnícky kurz OR-7. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti rotný, ktorý bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotmajster. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností najmä v oblastiach efektívnych komunikačných zručností, otázok globálnej bezpečnosti, medzinárodného humanitného práva aplikovaného vodcovstva a vyššieho stupňa vojenskej psychologickej prípravy na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni čata a rota a to najmä v pozíciách veliacich poddôstojníkov čiat.

    Do kurzu nastúpilo 29 profesionálnych vojakov, ktorí ako prví od začatia vykonávania vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti uspeli v oboch prevereniach a z tohto dôvodu všetci pokračujú ďalej vo výcviku.

 

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné ukončenie Štábneho poddôstojníckeho kurzu

    Slávnostné vyradenie sedemnástich úspešných absolventov Štábneho poddôstojníckeho kurzu v  1. Poddôstojníckom klube OS SR Práporu výcviku Martin ukončilo štvortýždňovú prípravu poddôstojníkov, ktorí budú zastávať rôzne pozície na veliteľstvách a štáboch útvarov a zložiek ozbrojených síl.

    Tohto slávnostného aktu sa zúčastnil veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK, veliaci poddôstojník Dopravného práporu Hlohovec štábny nadrotmajster Mgr. Jozef MIŽÁK, ako aj veliteľský a inštruktorský zbor Funkčných a Odborných kurzov Poddôstojníckej akadémie.

 

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

Slávnostné ukončenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

    Slávnostné vyradenie frekventantov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 sa uskutočnilo 20. septembra v 1. poddôstojníckom klube OS SR  Práporu výcviku v Martine. Kurz v tomto turnuse úspešne absolvovalo tridsaťosem profesionálnych vojakov.
    Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Milan Pavlík vo svojom záverečnom príhovore vyzdvihol zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a motivoval ich k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch. Veliaci poddôstojník Práporu výcviku Martin štábny nadrotmajster Rastislav Leško ocenil prístup a prácu všetkých primárnych inštruktorov a veliteľského zboru Poddôstojníckej akadémie, ktorí sa najväčšou mierou pričinil o úspešný priebeh výcviku v kurze. Najlepším frekventantom kurzu sa stal desiatnik Ján Petrík z VÚ 2370 Martin, ktorý vo svojom príhovore poďakoval inštruktorom a kolegom z kurzu za pomoc a spoluprácu a zároveň im zaželal veľa osobných aj rodinných úspechov.
    Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny a družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov.
 
(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, Foto: rtm. Jozef FEDOR)

Slávnostné ukončenie KVýP

    Dňa 6. 9. 2013 sa v priestoroch sieni cti a slávy v Prápore výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie frekventantov Kurzu pre výkonných poddôstojníkov. Cieľom KVýP je odborne pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie výkonného poddôstojníka jednotky a je zameraný predovšetkým na zvládnutie a odborné oboznámenie sa s platnými zákonmi, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a internými normatívnymi aktmi.

Kurz úspešne absolvovalo 7 frekventantov. Veliteľ poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK vyzdvihol vo svojom záverečnom príhovore zodpovedný prístup všetkých frekventantov kurzu a svojimi slovami ich motivoval k podávaniu maximálnych výkonov v ich domovských útvaroch. Ďalej ocenil prístup a prácu inštruktora rtm. Norberta VLADÁRA, ktorý sa v najväčšej miere pričinil o hladký priebeh výcviku v kurze. Veliaci poddôstojník Práporu výcviku Martin štábny nadrotmajster Rastislav LEŠKO vyzdvihol prácu veliteľského zboru Funkčných a Odborných kurzov a celej Poddôstojníckej akadémie pri organizácii a zabezpečení kurzu.

 

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK,  foto :nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ)

Zahájenie Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 26. septembra 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Zdokonaľovací poddôstojnícky kurz OR-6. Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti čatár, ktorý bol vybraný na povýšenie do hodnosti rotný. Kurz je zameraný na efektívne a progresívne zdokonalenie profesionálneho poddôstojníka v oblastiach vodcovstva, poradenstva, metodiky vedenia a vyhodnocovania výcviku, základov vojenskej psychológie, ako aj vyššieho stupňa komunikačných zručností potrebných na vedenie a riadenie vojenských jednotiek na stupni družstva a čaty a to najmä v pozíciách veliteľov družstiev. Do kurzu nastúpilo 55 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej výkonnosti ďalej pokračuje 51 z nich. Vstupného preverenia sa zúčastnil veliaci poddôstojník VePS štábny nadrotmajster Rastislav BODNÁR, hlavný zdravotník OS SR štábny nadrotmajster Ing. Viliam MACHARA, veliaci poddôstojník Práporu výcviku štábny nadrotmajster Rastislav LEŠKO, ako aj veliteľ PA štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň

Dňa 24. augusta 2013 sa uskutočnil 18. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň.

    Výstup bol zahájený pietnou spomienkou pri pamätníku Slovenského národného povstania na Štrbskom plese. Pochodu sa zúčastnili zástupcovia viacerých armád a to zástupcovia Českej republiky, Maďarska, Poľska, či USA. Mnoho vojakov si tak aj tento rok spoločne s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíkom Ing. Petrom VOJTEKOM  touto formou uctilo pamiatku všetkých hrdinov, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní.

    Za Prápor výcviku sa tohto podujatia zúčastnil veliteľ Poddôstojníckej akadémie štábny nadrotmajster Mgr. Milan PAVLÍK..

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Kriváň 2013

Fatra March - Memoriál rotmajstra Pavla DZIVÉHO

 Dňa 21. augusta 2013 bol v prekrásnom prostredí hrebeňov Malej Fatry uskutočnený 1. ročník diaľkového pochodu Fatra March – Memoriál rotmajstra Pavla DZIVÉHO. Toto podujatie bolo organizované na počesť zosnulého inštruktora Poddôstojníckej akadémie.

Paľko nás navždy opustil vo veku 28 rokov dňa 21. augusta 2011 v ďalekej Indii, kde si plnil svoj veľký sen. Jeho napĺňanie sa mu však bohužiaľ stalo osudným.

            Niekoľkí príslušníci Poddôstojníckej akadémie si aj touto cestou prišli uctiť pamiatku tohto jedinečného kolegu.

Link:

http://www.vsvap.mil.sk/37828/?pg=1

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

Zahájenie Kurzu pre výkonných poddôstojníkov

Dňa 12.augusta 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Kurz pre výkonných poddôstojníkov. Cieľom kurzu je odborne pripraviť určených profesionálnych vojakov na výkon funkcie výkonného poddôstojníka jednotky a je zameraný predovšetkým na zvládnutie a odborné oboznámenie sa s platnými zákonmi, vojenskými predpismi, služobnými pomôckami a internými normatívnymi aktmi s ktorými sa budú vo svojej každodennej odbornej praxi stretávať. Do kurzu nastúpilo 7 profesionálnych vojakov z útvarov a zložiek ozbrojených síl SR.

 (Text, foto : šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, dňa 12.8.2013)

Zahájenie Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5

Dňa 5. augusta 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 45 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 39 z nich.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné vyradenie kurzu OR-5

    Dňa 28.6.2013 bolo v priestoroch poddôstojníckeho klubu, práporu výcviku vykonané slávnostné vyradenie 41 úspešných absolventov Vstupného poddôstojníckeho kurzu OR-5 za prítomnosti veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliaceho poddôstojníka Kariérnych kurzov nadrotmajstra Petra KUBUŠA, ako aj inštruktorského zboru PA.

    Cieľom kurzu bolo pripraviť kvalifikovaného profesionálneho vojaka v hodnosti desiatnik, ktorý bol vybraný na povýšenie do prvej poddôstojníckej hodnosti čatár. Zabezpečiť jeho prirodzený a plynulý prechod z hodnostného zboru mužstva do hodnostného zboru poddôstojníkov. Kurz bol zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti základov vojenského vodcovstva, metodiky vedenia výcviku, komunikačných a taktických zručnosti na vedenie a riadenie najmenších vojenských jednotiek na stupni skupiny a družstva a to najmä v pozíciách najnižších veliteľov.

    Najlepším absolventom kurzu sa stala des. Martina HORNÁ z VÚ 1115 Ružomberok, ktorá zaznamenala najväčší vedomostný a výkonnostný progres. Kultúrnym obohatením slávnostného vyradenia bolo aj hudobné kvarteto „Dril“, zložené zo samotných frekventantov kurzu, ktorí nacvičili a odohrali jednotlivé hudobné skladby hrávané v rámci vyradenia.

(Text: šbnrtm. Milan PAVLÍK, foto: rtm. Ladislav RECHTORÍK)

Slávnostné vyradenie OR-5

Spomienka na kolegov

    Dňa 20. júna 2013 si príslušníci Poddôstojníckej akadémie boli uctiť pamiatku zosnulých kolegov rotmajstra In memoriam Miroslava HRUŠKU a rotmajstra Ing. Pavla DZIVÉHO, ktorí nás náhle a tragicky navždy opustili.

Česť ich pamiatke..

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Spomienka na kolegov

Slávnostné vyradenie kurzu OR-6

    Dňa 14. júna 2013 bolo vykonané slávnostné vyradenie frekventantov ďalšieho odborného výcviku OR-6, ako druhej fázy Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu. Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok tak mohli 27 úspešní absolventi kurzu pristúpiť k slávnostnému vyradeniu a z rúk veliteľa poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA za prítomnosti veliteľského a inštruktorského zboru PA im boli odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu, ktoré ich oprávňujú k povýšeniu do vyššej vojenskej hodnosti.

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, foto: rtm. Roman ŽIFČÁK)

Slávnostné ukončenie Kurzu pre inštruktorov

    Dňa 24.5.2013 sa v priestoroch Práporu výcviku Martin uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Kurzu pre inštruktorov.  Cieľom kurzu je pripraviť vybraných inštruktorov a profesionálnych vojakov OS SR riadiacich výcvik. Kurz stavia na nadobudnutých teoretických, odborných, vševojskových vedomostiach a zručnostiach v nižších poddôstojníckych kariérnych a funkčných kurzoch, ako aj na nadobudnutých skúsenostiach počas služby v OS SR.

    Do kurzu dňa 2.4.2013 bolo po splnení podmienok zaradených 6 PrV z OS SR, ktorí následne úspešne absolvovali jednotlivé etapy výcviku a splnili kritériá a ciele programov kurzu.

    Úspešní absolventi spĺňajú všetky predpoklady pre výkon funkcie inštruktor v rámci OS SR. Vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA, veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliaceho poddôstojníka Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Miroslava KOVALOVSKÉHO, veliteľského a inštruktorského zboru PA Práporu výcviku Martin.


Nástup kurzu OR-5

Dňa 13. mája 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Vstupný poddôstojnícky kurz OR-5. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 45 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 41 z nich.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

 

OR-5

Slávnostné vyradenie OR-7

       Dňa 10. mája 2013 bolo vykonané slávnostné vyradenie frekventantov ďalšieho odborného výcviku OR-7, ako druhej fázy vyššieho poddôstojníckeho kurzu. Vyradenie nasledovalo po vykonaní záverečných skúšok, kde všetci frekventanti preukázali vysoký stupeň odbornej pripravenosti v jednotlivých oblastiach vojenských odborností. Po prvý krát bola na záverečných skúškach frekventantmi používaná aj interaktívna tabuľa, ktorej využitie zvýšilo kvalitatívnu úroveň vykonávaného výcviku, ako aj samotných skúšok.

    Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok tak mohli 11 úspešní absolventi kurzu pristúpiť k slávnostnému vyradeniu a z rúk veliteľa poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA za prítomnosti veliaceho poddôstojníka Práporu výcviku štábneho nadrotmajstra Rastislava LEŠKA im boli odovzdané certifikáty o úspešnom absolvovaní kurzu, ktoré ich oprávňujú k povýšeniu do vyššej vojenskej hodnosti.

 

(Text: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK, foto: rtm. Bc. Jozef KOCKA)

Zahájenie Zdokonaľovacieho podddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 15. apríla 2013 bol v Poddôstojníckej akadémii zahájený Zdokonaľovací poddôstojnícky kurz OR-6. Tento kurz je zameraný na prípravu budúcich poddôstojníkov, ktorí budú zastávať najnižšie veliteľské funkcie v útvaroch a zložkách OS SR. Do kurzu nastúpilo 46 profesionálnych vojakov a po vykonaní vstupných preverení zo vševojskových vedomostí a fyzickej zdatnosti ďalej pokračuje 40 z nich.

(Text a foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Kurz pre inštruktorov

Kurz pre inštruktorov pokračuje podľa nových programov kurzu. Frekventanti kurzu sa zdokonaľujú v metodike vedenia výcviku v učebniach aj v poľných podmienkach. Dôraz je položený na samostatné vedenie výcviku v jednotlivých oblastiach a hodnotenie ich výkonu inštruktormi výcviku. V rámci praktických zamestnaní sa podieľajú aj na výcviku čakateľov prípravnej štátnej služby v rote základného vojenského výcviku.

(Text, foto: šbnrtm. Mgr. Milan PAVLÍK)

Slávnostné ukončenie Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6

Dňa 5.4.2013 sa v priestoroch poddôstojníckeho klubu praporu výcviku uskutočnilo slávnostné vyradenie úspešných absolventov Zdokonaľovacieho poddôstojníckeho kurzu OR-6.

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaného profesionálneho poddôstojníka na získanie odborných predpokladov na povýšenie do vojenských hodností rotný a na vedenie a riadenie vojenskej jednotky na stupni družstvo.

Vyradenie bolo vykonané za prítomnosti veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Mgr. Milana PAVLÍKA, veliteľského a inštruktorského zboru Poddôstojníckej akadémie.

(Text  nrtm. Branislav KUČERA ,  foto: nrtm. Ing. Roman LUKAČOVIČ a rtm. Mgr. Peter ŠVANTNER)

Fatra March Memoriál rtm. Pavla DZIVÉHO 2012 na webe

Po úspechu v súťaži VideoAtak 2012, kde dokument získal 2.miesto som sa ho rozhodol touto cestou sprístupniť všetkým, ktorí Paľka poznali, ale aj všetkým ostatným.

Link:

http://www.ulozto.sk/xEAjc6g/fatra-march-2012-mpg

 (Text: V-PA)